ÁO LỄ ROSA THIÊN ÂN | ÁO LỄ CHO CHA SỨ

Sản phẩm mới

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

ÁO LỄ 126

ÁO LỄ 126

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 125

ÁO LỄ 125

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 124

ÁO LỄ 124

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 123

ÁO LỄ 123

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 121

ÁO LỄ 121

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 120

ÁO LỄ 120

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 119

ÁO LỄ 119

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 118

ÁO LỄ 118

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 117

ÁO LỄ 117

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 116

ÁO LỄ 116

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 115

ÁO LỄ 115

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 114

ÁO LỄ 114

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 113

ÁO LỄ 113

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 111

ÁO LỄ 111

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 110

ÁO LỄ 110

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 109

ÁO LỄ 109

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 108

ÁO LỄ 108

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 107

ÁO LỄ 107

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 106

ÁO LỄ 106

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 105

ÁO LỄ 105

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 32

ÁO LỄ 32

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 31

ÁO LỄ 31

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 30

ÁO LỄ 30

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 28

ÁO LỄ 28

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 27

ÁO LỄ 27

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 6

ÁO LỄ 6

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 25

ÁO LỄ 25

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 24

ÁO LỄ 24

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 23

ÁO LỄ 23

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 22

ÁO LỄ 22

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 21

ÁO LỄ 21

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 20

ÁO LỄ 20

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 19

ÁO LỄ 19

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 20

ÁO CHẦU 20

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 19

ÁO CHẦU 19

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 2

ÁO LỄ 2

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 4

ÁO LỄ 4

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 5

ÁO LỄ 5

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 6

ÁO LỄ 6

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 10

ÁO CHẦU 10

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 9

ÁO CHẦU 9

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 7

ÁO LỄ 7

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 8

ÁO LỄ 8

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 17

ÁO LỄ 17

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 10

ÁO LỄ 10

Giá: Liên hệ

ÁO LẸP LA TINH 4

ÁO LẸP LA TINH 4

Giá: Liên hệ

ÁO LẸP LA TINH 3

ÁO LẸP LA TINH 3

Giá: Liên hệ

ÁO LẸP LA TINH 2

ÁO LẸP LA TINH 2

Giá: Liên hệ

BÀI SÁCH 1

BÀI SÁCH 1

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 1

CHÉN LỄ 1

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 2

CHÉN LỄ 2

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 3

CHÉN LỄ 3

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 4

CHÉN LỄ 4

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 5

CHÉN LỄ 5

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 6

CHÉN LỄ 6

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 7

CHÉN LỄ 7

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 8

CHÉN LỄ 8

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 9

CHÉN LỄ 9

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 10

CHÉN LỄ 10

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 11

CHÉN LỄ 11

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 12

CHÉN LỄ 12

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 13

CHÉN LỄ 13

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 14

CHÉN LỄ 14

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 15

CHÉN LỄ 15

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 16

CHÉN LỄ 16

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 17

CHÉN LỄ 17

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 18

CHÉN LỄ 18

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 19

CHÉN LỄ 19

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 20

CHÉN LỄ 20

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 21

CHÉN LỄ 21

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 22

CHÉN LỄ 22

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 23

CHÉN LỄ 23

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 24

CHÉN LỄ 24

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 25

CHÉN LỄ 25

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 26

CHÉN LỄ 26

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 27

CHÉN LỄ 27

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 28

CHÉN LỄ 28

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 29

CHÉN LỄ 29

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 30

CHÉN LỄ 30

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 31

CHÉN LỄ 31

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 32

CHÉN LỄ 32

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 33

CHÉN LỄ 33

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 34

CHÉN LỄ 34

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 35

CHÉN LỄ 35

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 36

CHÉN LỄ 36

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 37

CHÉN LỄ 37

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 38

CHÉN LỄ 38

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 39

CHÉN LỄ 39

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 40

CHÉN LỄ 40

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 41

CHÉN LỄ 41

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 42

CHÉN LỄ 42

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 43

CHÉN LỄ 43

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 44

CHÉN LỄ 44

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 45

CHÉN LỄ 45

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 46

CHÉN LỄ 46

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 1

BÌNH THÁNH 1

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 2

BÌNH THÁNH 2

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 3

BÌNH THÁNH 3

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 4

BÌNH THÁNH 4

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 5

BÌNH THÁNH 5

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 6

BÌNH THÁNH 6

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 7

BÌNH THÁNH 7

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 8

BÌNH THÁNH 8

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 9

BÌNH THÁNH 9

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 10

BÌNH THÁNH 10

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 11

BÌNH THÁNH 11

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 13

BÌNH THÁNH 13

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 14

BÌNH THÁNH 14

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 15

BÌNH THÁNH 15

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 16

BÌNH THÁNH 16

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 17

BÌNH THÁNH 17

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 18

BÌNH THÁNH 18

Giá: Liên hệ

BÌNH THÁNH 19

BÌNH THÁNH 19

Giá: Liên hệ

 CỜ 1

CỜ 1

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 18

ÁO CHẦU 18

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 11

ÁO LỄ 11

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 12

ÁO LỄ 12

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 13

ÁO LỄ 13

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 15

ÁO LỄ 15

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 16

ÁO LỄ 16

Giá: Liên hệ

ÁO LẸP LA TINH 1

ÁO LẸP LA TINH 1

Giá: Liên hệ

BÌA SÁCH 2

BÌA SÁCH 2

Giá: Liên hệ

 CỞ 2

CỞ 2

Giá: Liên hệ

BÌA SÁCH 3

BÌA SÁCH 3

Giá: Liên hệ

 CỞ 3

CỞ 3

Giá: Liên hệ

 CỞ 4

CỞ 4

Giá: Liên hệ

 CỞ 5

CỞ 5

Giá: Liên hệ

Áo lễ ROSA Thiên Ân
Áo lễ ROSA Thiên Ân

Về chúng tôi

Áo lễ ROSA Thiên Ân

Áo lễ ROSA Thiên Ân đang nỗ lực phấn đấu để trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực may mặc của Người Công Giáo trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn cố gắng sáng tạo không ngừng để tạo ra những mẫu đồng phục đẹp nhất mang bản sắc riêng của mỗi Hội Đoàn Công Giáo. Chuẩn mực trong thiết kế các biểu tượng Công Giáo: thể hiện đúng ý nghĩa của từng biểu tượng vừa mang tính nghệ thuật lại vừa thể hiện sự tôn nghiêm.

Xem thêm
UY TÍN CHẤT LƯỢNG

UY TÍN CHẤT LƯỢNG

MẪU MÃ ĐA DẠNG

MẪU MÃ ĐA DẠNG

VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

ÁO LỄ

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

ÁO LỄ 126

ÁO LỄ 126

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 125

ÁO LỄ 125

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 124

ÁO LỄ 124

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 123

ÁO LỄ 123

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 121

ÁO LỄ 121

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 120

ÁO LỄ 120

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 119

ÁO LỄ 119

Giá: Liên hệ

ÁO LỄ 118

ÁO LỄ 118

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

ÁO CHẦU 18

ÁO CHẦU 18

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 17

ÁO CHẦU 17

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 16

ÁO CHẦU 16

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 14

ÁO CHẦU 14

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 13

ÁO CHẦU 13

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 12

ÁO CHẦU 12

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 11

ÁO CHẦU 11

Giá: Liên hệ

ÁO CHẦU 8

ÁO CHẦU 8

Giá: Liên hệ

ÁO ALBA

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

ÁO ALBA

ÁO ALBA

Giá: Liên hệ

KHĂN BÀN THỞ

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

KHĂN BÀN THỜ 21

KHĂN BÀN THỜ 21

Giá: Liên hệ

KHĂN BÀN THỜ 20

KHĂN BÀN THỜ 20

Giá: Liên hệ

KHĂN BÀN THỜ 19

KHĂN BÀN THỜ 19

Giá: Liên hệ

KHĂN BÀN THỜ 18

KHĂN BÀN THỜ 18

Giá: Liên hệ

CỜ

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

PHƯƠNG DU 1

PHƯƠNG DU 1

Giá: Liên hệ

 CỜ 1

CỜ 1

Giá: Liên hệ

 CỞ 2

CỞ 2

Giá: Liên hệ

 CỞ 3

CỞ 3

Giá: Liên hệ

 CỞ 4

CỞ 4

Giá: Liên hệ

 CỞ 5

CỞ 5

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

CHÉN LỄ 56 (1) (1)

CHÉN LỄ 56 (1) (1)

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 56

CHÉN LỄ 56

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 50

CHÉN LỄ 50

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 100

CHÉN LỄ 100

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 98

CHÉN LỄ 98

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 86

CHÉN LỄ 86

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 90

CHÉN LỄ 90

Giá: Liên hệ

CHÉN LỄ 102

CHÉN LỄ 102

Giá: Liên hệ

BÌA SÁCH

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

BÀI SÁCH 1

BÀI SÁCH 1

Giá: Liên hệ

BÌA SÁCH 2

BÌA SÁCH 2

Giá: Liên hệ

BÌA SÁCH 3

BÌA SÁCH 3

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp thêu tay

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

Tranh cao cấp 22

Tranh cao cấp 22

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 21

Tranh cao cấp 21

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 20

Tranh cao cấp 20

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 19

Tranh cao cấp 19

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 18

Tranh cao cấp 18

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 17

Tranh cao cấp 17

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 16

Tranh cao cấp 16

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 15

Tranh cao cấp 15

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 14

Tranh cao cấp 14

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 13

Tranh cao cấp 13

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 12

Tranh cao cấp 12

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 11

Tranh cao cấp 11

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 10

Tranh cao cấp 10

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 9

Tranh cao cấp 9

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 8

Tranh cao cấp 8

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 7

Tranh cao cấp 7

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 2

Tranh cao cấp 2

Giá: Liên hệ

Tranh cao cấp 1

Tranh cao cấp 1

Giá: Liên hệ

Tin tức mới

CHUYÊN SỈ & LẺ LỄ PHỤC VÀ VẬT PHẨM CÔNG GIÁO

Đơn vị thiết kế và cung cấp phẩm phục Công Giáo hàng đầu tại TP.HCM

Đơn vị thiết kế và cung cấp phẩm phục Công Giáo hàng đầu tại TP.HCM

Khái niệm phẩm phục Công Giáo có lẽ còn khá xa lạ với rất nhiều người, tuy nhiên đối với những người theo Đạo Kitô Giáo hay còn được gọi là Thiên Chúa Giáo thì phẩm phục Công Giáo là những trang phục mà họ có thể trông thấy hằng ngày mỗi khi đến Nhà thờ.

Áo lễ linh mục có thêu hình ảnh Đức Mẹ Maria được mặc vào các Thánh Lễ nào?

Áo lễ linh mục có thêu hình ảnh Đức Mẹ Maria được mặc vào các Thánh Lễ nào?

Trong đời sống tinh thần của người Công Giáo, Đức Mẹ Maria mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Ngày nay tại các Nhà thờ có cử hành một số Thánh Lễ dành riêng cho Đức Mẹ và khi đó, người linh mục phải mặc áo lễ thêu riêng hình ảnh Mẹ Maria.

Chén Lễ - Vật phẩm Công Giáo và những điều cần biết

Chén Lễ - Vật phẩm Công Giáo và những điều cần biết

Một trong những vật phẩm Công Giáo luôn luôn có mặt trong tất cả các nghi thức và Thánh Lễ đó là Chén Lễ. Vật phẩm này được đưa vào việc cử hành phụng thờ Thiên Chúa và mang một ý nghĩa riêng biệt đối với Giáo Hội Kitô Giáo.

Dây Stola là gì? Địa chỉ cung cấp dây Stola uy tín và chất lượng

Dây Stola là gì? Địa chỉ cung cấp dây Stola uy tín và chất lượng

Chúng ta thường thấy trong các nghi thức cử hành Bí Tích hoặc Thánh Lễ đồng tế thì người linh mục hoặc phó tế sẽ mang dây Stola bên ngoài chiếc áo lễ. Dây Stola này mang rất nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng những người theo Đạo Công Giáo.

Vì sao trên áo lễ linh mục luôn có biểu tượng Cây Thánh Giá?

Vì sao trên áo lễ linh mục luôn có biểu tượng Cây Thánh Giá?

Trong Thánh Lễ của người Công Giáo, chúng ta thường nhìn thấy trên áo lễ linh mục sẽ luôn được điểm tô các hoa văn chứ không hoàn toàn là một chiếc áo vải trơn bóng, trong đó, hoa văn được sử dụng nhiều nhất chính là biểu tượng Cây Thánh Giá.

Biểu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu in trên áo lễ linh mục có ý nghĩa gì?

Biểu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu in trên áo lễ linh mục có ý nghĩa gì?

Như chúng ta thường thấy trong các Thánh Lễ của Đạo Công Giáo, trên chiếc áo lễ linh mục thường mặc đều sẽ được thêu những biểu tượng khác nhau, có áo sẽ thêu hình ảnh Chén Thánh, có áo thì thêu Cây Thánh Giá,… Trong những hình ảnh đó, biểu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu thường là một trong số các biểu tượng được Quý Cha ưu ái lựa chọn nhiều nhất.

Tại sao linh mục vẫn mặc áo lễ trong vùng khí hậu nóng bức?

Tại sao linh mục vẫn mặc áo lễ trong vùng khí hậu nóng bức?

Như chúng ta đã biết, áo lễ là vật dụng phụng vụ không thể thiếu của Kito giáo. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, thiết kế áo đã có nhiều thay đổi để người mặc có thể sử dụng linh hoạt hơn nhưng nhìn chung vẫn còn tồn tại một số điểm bất tiện, nhất là ở những khu vực khí hậu nóng bức. Vậy tại sao linh mục vẫn mặc áo lễ như thường trong những vùng có nhiệt độ cao? Liệu có thay đổi nào về áo lễ được thực hiện vì lý do khí hậu không? Câu trả lời sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây, mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

Áo lễ Công giáo - Món quà ý nghĩa dành tặng cho quý cha, quý thầy

Áo lễ Công giáo - Món quà ý nghĩa dành tặng cho quý cha, quý thầy

Bạn đang muốn tìm một món quà thật ý nghĩa dành tặng cho quý cha, quý thầy? Chiếc áo lễ sẽ là phần quà tuyệt vời nhất mà bạn nên tham khảo bởi đây là phẩm phục có ý nghĩa lớn đối với các giáo sĩ khi tiến hành các Thánh Lễ quan trọng. Một chiếc áo lễ đẹp, vừa vặn sẽ khiến quý cha, quý thầy nổi bật trong lúc thi hành các nghi thức Công giáo. Vậy bạn đã tìm được địa chỉ chuyên thiết kế và may các mẫu áo lễ đẹp, uy tín tại TPHCM hay chưa? Cùng Áo Lễ Rosa Thiên Ân khám phá ngay nhé!

Lý do sử dụng áo lễ màu hồng vào Chúa nhật III mùa Vọng, IV mùa Chay?

Lý do sử dụng áo lễ màu hồng vào Chúa nhật III mùa Vọng, IV mùa Chay?

Các linh mục thường chỉ mặc áo lễ màu hồng hai lần trong năm. Lần thứ nhất là Chúa nhật III mùa Vọng và lần hai là Chúa nhật IV mùa Chay, nên cả hai Chúa nhật này còn có tên gọi khác là Chúa nhật áo hồng hay Chúa nhật mừng vui. Vậy ý nghĩa của áo lễ màu hồng trong phụng vụ là gì? Cùng Áo Lễ Rosa Thiên Ân đi tìm hiểu về lý do tại sao các linh mục lại mặc áo lễ màu hồng trong phụng vụ nhé.

Tìm hiểu về lịch sử phát triển của áo lễ qua nhiều thế kỷ

Tìm hiểu về lịch sử phát triển của áo lễ qua nhiều thế kỷ

Cuộc sống ngày càng phát triển theo chiều hướng hiện đại thì con người cũng ngày càng được tự do hơn về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng. Mỗi một tôn giáo sẽ có cho mình những loại trang phục đại diện, vậy áo lễ linh mục đại diện cho tôn giáo nào và có điều gì đặc biệt? Bài viết này Áo lễ rosa Thiên Ân sẽ cùng bạn tìm hiểu về sự phát triển của áo lễ để có cái nhìn tổng quan hơn nhé!

Tìm hiểu về những trang trí trên áo lễ và cách bảo quản áo lễ

Tìm hiểu về những trang trí trên áo lễ và cách bảo quản áo lễ

Áo lễ là lớp áo ngoài cùng mà các linh mục mặc khi cử hành Thánh Lễ. Đây là loại phẩm phục hành lễ trong một số giáo hội Kitô giáo như Công giáo, Anh giáo, Chính thống giáo, Lutheran… Màu sắc của áo và các họa tiết trang trí trên áo đều mang những ý vô cùng đặc biệt. Nếu như ở bài viết trước aolerosathienanfatima.com đã bật mí về ý nghĩa của màu sắc áo lễ thì hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về họa tiết trang trí trên áo lễ linh mục nhé!

Áo Lễ Rosa Thiên Ân – Địa chỉ may áo lễ đẹp, chất lượng tại Thủ Đức

Áo Lễ Rosa Thiên Ân – Địa chỉ may áo lễ đẹp, chất lượng tại Thủ Đức

Chiếc áo lễ là phẩm phục không thể thiếu của các thành viên trong giáo hội khi cử hành Thánh Lễ. Đây không chỉ là dấu hiệu để nhận biết các thành viên trong giáo hội mà còn thể hiện chức vụ của người trong giáo, đồng thời giúp tăng thêm sự trang nghiêm trước khi bước vào các nghi lễ quan trọng. Do đó, các mẫu áo lễ được thiết kế đa dạng màu sắc để phù hợp với nhiều đối tượng, chức vụ khác nhau trong giáo. Vậy địa nào nào chuyên may áo lễ linh mục đẹp, uy tín tại Thủ Đức? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn Áo Lễ Rosa Thiên Ân – địa chỉ chuyên nhận thiết kế và may những phẩm phục áo lễ đẹp – rẻ - chất lượng nhất đến quý cha, quý thầy nhằm góp phần mang đến sự thành kính, trang nghiêm trong các nghi lễ. Hãy cùng tìm hiểu ngay!

Áo lễ linh mục? Mỗi màu sắc của áo lễ có ý nghĩa gì?

Áo lễ linh mục? Mỗi màu sắc của áo lễ có ý nghĩa gì?

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người không chỉ đa dạng về đời sống vật chất mà còn đa dạng về cả đời sống tinh thần, đặc biệt là về tôn giáo, tín ngưỡng. Và để tạo đặc trưng riêng thì mỗi tôn giáo sẽ có cho mình những loại trang phục đại diện khác nhau. Bài viết hôm nay, Áo Lễ Rosa Thiên Ân sẽ cùng bạn tìm hiểu về áo lễ linh mục đại diện cho tôn giáo nào? Ý nghĩa về các màu sắc áo lễ? Cùng theo dõi nhé.

Video clips

Fanpage facebook

0
Zalo
Hotline